May 202013
 

คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมายถึง,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์,คํา ราชาศัพท์ หมวด ร่างกาย,พระ ปราง แปล ว่า,คำ ราชาศัพท์ ทั้งหมด,คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้,คําราชาศัพท์หมวดกริยา,คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์,คําราชาศัพท์หมวดอาหาร,คำราชาศัพท์,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ,คําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกาย,คําราชาศัพท์ความหมาย,ความหมายคําราชาศัพท์,ความหมายของคําราชาศัพท์

คําราชาศัพท์หมายถึง

            คําราชาศัพท์หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน

ที่มาของราชาศัพท์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

๑.รับมาจากภาษาอื่น
-ภาษาเขมร เช่น เสวย เขนย เสด็จ โปรด ฯลฯ
-ภาษาบาลี สันสกฤต เช่นเนตร หัตถ์ โอรส อาพาธ ฯลฯ

๒.การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ตั้งเครื่อง ลูกหลวง ซับพระพักตร์ ฯลฯ

 

คําราชาศัพท์หมวดต่างๆ มีดังนี้

-คําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

-คําราชาศัพท์หมวดอาหาร

-คําราชาศัพท์หมวดกริยา

-คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

-คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย

-คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

-คําราชาศัพท์หมวดสรรพนาม 

 

คําราชาศัพท์หมายถึง

Comments

comments

Sorry, the comment form is closed at this time.